Tredin is een landelijk werkende arbodienst. Tredin heeft een heldere visie op wat een ‘integrale verzuimaanpak’ is gaan heten. Deze visie is inmiddels door derden stevig onderbouwd.
Tredin voorziet haar opdrachtgevers van een breed pakket kwalitatief hoogwaardige arbodienstverlening. Hiermee stelt Tredin haar klanten in staat het verzuim te beheersen, de arbeidsomstandigheden te optimaliseren en het welzijn van de werknemers te vergroten. Preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie vormen hierin één geheel.
Verzuimbegeleiding is er op gericht om een spoedige en succesvolle hervatting in het eigen werk of ander werk te realiseren. In haar dienstverlening streeft Tredin naar een onpartijdige oordeelsvorming. Ingeleende partijen worden beoordeeld op hun prestaties, waarbij periodieke toetsing plaatsvindt.
Tredin voldoet aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en handelt daar ook naar. Onze gegevensverwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
Wij vragen de gegevens van een organisatie en de persoonsgegevens van haar medewerkers als deze een dienstverleningsovereenkomst met Tredin aangaat. Wij gebruiken deze gegevens om maatwerk te leveren op het gebied van verzuimbegeleiding en de overige arbotaken. Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. De gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Onze systemen zijn goed beveiligd zodat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens van onze opdrachtgevers en de gegevens van haar medewerkers.
Voor het uitvoeren van preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en advisering worden aan de werknemers van onze opdrachtgevers vertrouwelijke en medische gegevens gevraagd. Voor het omgaan met vertrouwelijke en medische gegevens bestaan speciale regels. De medewerkers van Tredin zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing van deze regels. Iedereen binnen ons bedrijf heeft geheimhoudingsplicht.
We hebben dit gedetailleerd vastgelegd in een privacyreglement. Dit reglement is kosteloos te verkrijgen bij het directiesecretariaat van Tredin.
U heeft inzage- en correctierecht van de vastgelegde gegevens zoals de wet heeft aangegeven. Medische gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien u Tredin daartoe schriftelijk heeft gemachtigd.